”Det är lagen om stöd och service – LSS – som styr vem som är berättigad till personlig assistans.”

Fixa assistans

Rätt till personlig assistans

Det är lagen om stöd och service – LSS – som styr vem som är berättigad till personlig assistans. Normalt är det personer med psykiska, fysiska eller begåvningsmässiga funktionsnedsättningar, eller någon form av utvecklingsstörning som försvårar för personen att leva ett fullgott liv, som kan vara i behov av personlig assistans.

Det är Försäkringskassan och kommunen som fattar beslut om personen ska ha rätt till personlig assistans.

Vi på Fixa Assistans har lång erfarenhet och kan hjälpa till att bistå i ärendet genom hela processen. Blir ärendet beviljat kan vi diskutera hur en fungerande lösning för dig ska se ut.

Utförandet av personlig assistans regleras i LSS – fördjupad information

51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken
En försäkrad som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan för sin dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a § samma lag.

De bestämmelser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som avser utförandet av insatsen personlig assistans tillämpas också på personlig assistans enligt detta kapitel. Avser den personliga assistansen stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder ska bestämmelserna i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder tillämpas.

LSS personkrets

För att bli beviljad en insats enligt LSS måste man tillhöra någon av lagens tre personkretsar:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

I lagen finns tio definierade insatser. Personkretsen i LSS har rätt till de insatser som definieras i lagen om de behöver sådant stöd i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. För insatsen daglig verksamhet gäller dock rätten endast personkretsgrupp 1 och 2.

Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade och anpassas till mottagarens individuella behov. Insatserna ska utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärka förmågan att leva ett självständigt liv.

Har du rätt till personlig assistans? Vi hjälper dig med din ansökan till hemkommun eller Försäkringskassan.