Assistansersättning regleras i socialförsäkringsbalken.

Riksdagen har fattat beslut om en socialförsäkringsbalk som träder i kraft den 1 januari 2011. I socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB, samlas cirka 30 tidigare socialförsäkringsförfattningar i en sammanhållen och heltäkande socialförsäkringslag. Det innebär att lagen (1993:389) om assistansersättning, LASS, upphävs och att reglerna, i stort sett oförändrade, förs över till den nya socialförsäkringsbalken. Reglerna om assistansersättning samlas i kapitel 51.

Utförandet av personlig assistans regleras i LSS

51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken

En försäkrad som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan för sin dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a § samma lag.

De bestämmelser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som avser utförandet av insatsen personlig assistans tillämpas också på personlig assistans enligt detta kapitel. Avser den personliga assistansen stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder ska bestämmelserna i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder tillämpas.

 

LSS personkrets

För att bli beviljad en insats enligt LSS måste man tillhöra någon av lagens tre personkretsar:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig  sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

I lagen finns tio definierade insatser. Personkretsen i LSS har rätt till de insatser som definieras i lagen om de behöver sådant stöd i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. För insatsen daglig verksamhet gäller dock rätten endast personkretsgrupp 1 och 2.

Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvilkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade och anpassas till mottagarens individuella behov. Insatserna ska utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärka förmågan att leva ett självständigt liv.